Xeres

The French name for sherry; e.g. sauce au Xeres.