Albumen

The principal protein found in egg whites.